Stipac.nl

Disclaimer

In geen geval is STIPAC aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op een  website van STIPAC beschikbare informatie of documenten. STIPAC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van enige site die aan deze site via een link verbonden is.

Copyright STIPAC

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door STIPAC.

Graag verwijzen wij u ook naar ons Privacy statement.